Sepet
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Üye Olun
Zaten üye misiniz?
Giriş Yapın

Kullanım Koşulları

Site’ ye üye olan ve/veya Site’ yi, kullanan ve/veya Site üzerinden herhangi bir işlem yapan her KULLANICI, işbu Kullanıcı Sözleşmesi hüküm ve koşullarına tabi olup işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

 

KONU
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm mülkiyet hakları ve yasal hakları münhasıran Yavuzçehre Tekstil’e (“SATICI”) ait olan www.tiburon.com.tr  Site’ sine (“Site”) giriş yapma, Site’ yi kullanma, Site’ den yararlanma, Site üzerinden işlem yapma ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site ile ilgili her tür işlem ve Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Site’ de yayınlanan Gizlilik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve tüm bunların ekleri site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak SATICI tarafından yapılan her türlü uyarı, açıklama, beyan ve yazılar işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup, tüm bu Sözleşmeler, uyarı, açıklama, yazı ve beyanlar bir bütün olarak Taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi teşkil ederler. KULLANICI, Site ve Site’ ye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan tüm Sözleşmeleri, uyarı, açıklama, yazı ve beyanları ve bunların kendisine getirdiği yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır.

 

SİTE KULLANIM KOŞULLARI
KULLANICI, aşağıda belirtilen koşullar dâhilinde ve yürürlükte bulunan Mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Burada öngörülen yükümlülüklerin ihlali halinde oluşabilecek her türlü zarar, uğranılabilecek repütasyon kaybı gibi nedenlerle SATICI’ nın KULLANICI’ YA karşı varsa üyelik iptali de dâhil olmak üzere kullanımı kısıtlamaya yönelik yaptırımlar uygulamak ile diğer tüm yasal başvuru hakları saklıdır.

SATICI, Site’ ye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da hukuka ahlaka aykırılık vb sebeplerden dolayı doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
Mücbir sebep, genel kesinti (internet bağlantısı), SATICI ile ilgisi olmayan altyapı sorunları ve benzeri nedenlerle oluşabilecek kesintiler nedeniyle SATICI’ YA herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Her türlü sistem, mesaj yedeklemesi KULLANICI sorumluluğunda olup SATICI bu kapsamda hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
Site’ de yer alan mal/ürün ve/veya hizmetler SATICI tarafından üretici firmalarından satın alınarak KULLANICI’ YA sunulmaktadır.
SATICI, Site’nin alan adı, dizaynı, Site’ de yer alan tüm yazılım, tasarım, içerik (bilgi, resim, logo, marka, ikon vb), yazılı, görsel, elektronik veya makinede okunabilir şekilde sunulan tüm verileri, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bunların tamamı yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, taklit edilemez, üretilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. SATICI’ nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
SATICI, Site ve Site uzantısında mevcut her tür içerik, hizmet, mal/ürün, kullanma koşulları ile bilgileri/verileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site’ yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Tüm değişiklikler Site ’de yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
KULLANICI, uluslararası anlaşmalar başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata, ahlak ve adaba, kamu düzenine, Sözleşmelere, uyarı, açıklama, yazı ve beyanlara aykırı ve/veya bunlara uygun olmayan hiçbir davranış, faaliyet ve/veya girişimde bulunamaz, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamaz. Tüm bunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk KULLANICI’ YA aittir.
KULLANICI, Site erişiminde kullandığı kendisinin belirlediği ve/veya kendisine verilen kullanıcı adı, parola, şifre her türlü bilginin güvenliği ve gizliliğinden, bunların saklanmasından, üçüncü kişilerle paylaşılmamasından münferiden sorumludur.
KULLANICI eylemleri nedeniyle diğer Site kullanıcılarının ve/veya tüm üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara ilişkin sorumluluk KULLANICI’ YA aittir.
KULLANICI, sadece kendisine ait bilgi/veri giriş yaparak Site kullanımı gerçekleştirebilir, üçüncü kişilere ait bilgileri kullanamaz.
Site’ ye internet üzerinden erişim sağlandığında, erişim bilgileri, IP numaraları istatistiksel ve/veya yasal nedenlerle kayıt altında tutulabileceği KULLANICI’ nın Site’ ye yeniden girişini kolaylaştırmak amacıyla ilgili KULLANICI donanımlarına “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceği KULLANICI’ nın kabulündedir.
KULLANICI, Site’nin güvenliğini tehdit edecek, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek hiçbir çalışma/uygulama gerçekleştiremez.
Site ’de bağlantı verilen diğer web siteleri bakımından o sitenin kullanım koşulları gizlilik ve güvenlik politikaları geçerlidir. Bağlantı verilen Site içerikleri ve politikaları bakımından SATICI’ YA bir sorumluluk atfedilemez.
Site üzerindeki, üyelik işlemleri, şifre değişiklikleri gibi KULLANICI tasarrufunda olan eylemler nedeniyle SATICI’ YA herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
Site ’de sınırlı sayıda satışa sunulan Mal/ürünlerin tükenmesi nedeniyle SATICI’ YA herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
KULLANICI vermiş olduğu tüm bilgilerin, kart bilgilerinin doğruluğundan, güncelliğinden, kartların geçerli ve tahsil kabiliyetini haiz olmasından sorumludur.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 24 Kasım 2014 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri saklıdır.
SATICI, yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar bakımından SATICI’nın yükümlülüklerini askıya almak hakkı vardır.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme ‘den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Denizli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MESAFELİ SATIŞLAR YÖNETMELİĞİ

TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme www.tiburon.com.tr internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile  satıcı firma  Yavuzçehre Tekstil (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilât usul-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI ALICI (Tüketici)’ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.” Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ YA yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ YA teslim edilen ÜRÜN’ÜN SATICI’ YA gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ YA iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. ALICI’NIN özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ve genel olarak ÜRÜN kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi kozmetik vs ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’NDE gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

2.2. ÜRÜN, ALICI’NIN İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

2.3. ÜRÜN, ALICI’ DAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2.4. ALICI, ÜRÜN’Ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’DE kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’Ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.5. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ’NDEN alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

2.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN’Ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI’ YA ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN’Ü teslim etmeyebilir.

2.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ YA ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ YA ait olmak üzere SATICI’ YA iade edilir. SATICI’ nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır. Tereddüde mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkânıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’ nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Sarıcı’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’NIN temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

2.8. ÜRÜN’ÜN normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’ yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ YA iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

2.9. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ YA bildirebilir. MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME Bu Sözleşme ’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil ) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Denizli merkez Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. ALICI bu Sözleşme ’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Gizlilik ve Kullanım İlkeleri

Lütfen tiburon.com.tr internet satış sitesini kullanmaya başlamadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatlice okuyunuz. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen tiburon.com.tr sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. tiburon.com.tr aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.tiburon.com.tr’ yi ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

 

1.Kullanım ve Güvenlik Kuralları

tiburon.com.tr üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Üyelik durumlarında veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel toplum ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye ‘ye aittir.

1.4. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.5. Üyenin/Kullanıcının, tiburon.com.tr kampanyalarının, www.tiburon.com.tr’ nin satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, www.tiburon.com.tr’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi www.tiburon.com.tr’nin kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının tiburon.com.tr tarafından tespit edilmesi durumunda, www.tiburon.com.tr’nin kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

1.6 tiburon.com.tr üzerinde Üyelere verilen hediye çekleri ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden tiburon.com.tr sistemleri haricinde takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Sitenin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılmasına müsaade edilmez. Her alışverişinizde sadece bir hediye çeki kullanabilirsiniz. Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri tiburon.com.tr kendi inisiyatifinde olarak iptal edebilir.

 

İçerik Kullanımı
2.1. www.tiburon.com.tr’de sunulan görsel, metinsel içerik kişisel kullanım içindir. www.tiburon.com.tr’ nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya www.tiburon.com.tr’ nin izni olmadan link vermek yasaktır. tiburon.com.tr, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

2.2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı www.tiburon.com.tr’ a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 

Sorumluklar
3.1. www.tiburon.com.tr’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, site hizmetlerini geliştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amaç, sitenin talep edilen özelliklerde olması ve site gelişimini sağlamaktır.

3.2. tiburon.com.tr üyesi, kayıt işlemlerini tamamlayarak elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek tiburon.com.tr sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.3. Üye, tiburon.com.tr sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.tiburon.com.tr’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ ye aittir.

3.4.İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya tiburon.com.tr sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, tiburon.com.tr tarafından geçici veya sürekli olarak üyenin www.tiburon.com.tr’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.tiburon.com.tr’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.6. tiburon.com.tr ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve tiburon.com.tr tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden tiburon.com.tr sorumlu tutulamaz.

3.7. Üye, www.tiburon.com.tr’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.8. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından tiburon.com.tr üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.9. tiburon.com.tr ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı tiburon.com.tr silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.10. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.11. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.12. tiburon.com.tr, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.13. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.14. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” sayfasını ziyaret ediniz. ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle tiburon.com.tr’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, tiburon.com.tr, Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ ye aynen rücu hakkını haizdir.

 

Hak ve Yükümlülükleri ve Gizlilik
Üyelerimizin-Müşterilerimizin tiburon.com.tr sitemize (“Sitemiz”) vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

4.1. tiburon.com.tr, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin tiburon.com.tr sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, tiburon.com.tr ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.2. tiburon.com.tr taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. www.tiburon.com.tr’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. tiburon.com.tr, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.tiburon.com.tr’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve tiburon.com.tr sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. 

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri tiburon.com.tr sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın tiburon.com.tr tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.3. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine www.tiburon.com.tr’ye ait olan ve/veya www.tiburon.com.tr’nin iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş kabul edilecektir. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, tiburon.com.tr tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcıdan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Yavuzçehre Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir,

Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, www.tiburon.com.tr’ye çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. tiburon.com.tr, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip tiburon.com.tr derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir.

4.4. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

4.5. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan tiburon.com.tr sorumlu değildir.

 

Sözleşmenin Yürürlüğe girmesi
Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

7.Tebligat Adresleri

7.1.tiburon.com.tr sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin www.tiburon.com.tr’ye bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.3. Yine www.tiburon.com.tr’nin üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın tiburon.com.tr tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile bize danışabilirsiniz. iletisim@tiburon.com.tr ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.